کد خبر: 13282 | تاریخ انتشار: ۵:۴۸:۱۸ - پنجشنبه ۹ ارد ۱۳۹۵ | بدون نظر | |

نیمی از جمعیت جهان نادیده گرفته می شوند

درکشورما تا از زنان صحبت می شود منظور زنان اسیب دیده ورنج دیده است که با فلاکت ومحرومیت وخشونت وستم بر زنان دلسوزی می کنند واه وصد ناله وبودجه برکاهش اسیب وارده گرفته می شود، .در حالی که زنان نیمی از جمعیت کشور هستند واز انجاکه به تربیت کودکان اهتمام می ورزند برنیمی از جمعیت کشور تاثیر گذارند که تمام ابعاد خانوادگی واقتصادی وفرهنگی وسیاسی کشور را در بر می گیرد ،تلاشهای زیادی در دنیا وکشورهای پیشرفته صورت گرفته این جمعیت نیمی از جهان که تاکنون نشنیده مانده گوش شنوا پیدا کند ، جنبشهای مختلفی مثل فمنیستی وغیره برای احقاق حقوق زنان وپایان تبعیض ونابرابری وهنجارها وباورها وقوانین سنتی که از نسل های گذشته تاکنون باقی مانده را به چالش بکشانند تا این نابرابری وجنس ضعیفه وحق مالکیت مردان بر زنان برداشته شود .images
فعالان زنان برای رسیدن به مقصود معتقدند وضعیت زنان را به دو نگاه می توان دید :
۱-ان دیدگاه اینست که زنان را جزئ افراد اسیب پذیر چون کودکان ببینیم که نیاز به حمایت دارند پس تلاش جامعه از مرد وزن وحاکمیت وعرف وسنت اینست که موقعیت نا مطلوب اقتصادی و خانوادگی واجتماعی وسیاسی زنان را به سمت مطلوب توسعه داده ووضعیت زندگی انان را رشد دهیم که در این صورت زن موجودی با مشکلات خاص خود وجدا از مردان دیده می شود که این تلاش بعد از جنگ جهانی دوم صورت گرفته وبه بسیاری از حقوق خود دست یافته است از جمله افزایش سطح سواد، واگاهی جامعه از نیازها وخواسته های زنان ، اشتغال ، فعالیت اجتماعی وسیاسی از جمله این تلاش بوده است که به شرایط مطلوب رسید ا.
۲-دومین دیدگاه برداشتن جنسیت وبررسی فرایندهای اجتماعی از نقطه نظر تاثیر انها بر زنان ومردان وروابط میان انها می پردازد پس زنان جدا از مردان در نظر گرفته نمی شود واین باعث می شود تفاوتها ی ناشی از طبقه ونژادو قومیت و سن وتوانایی و رفتار حنسی میان زنان ومردان اشکار شود، پس توانمندی زنان ورفع نیازهای راهبری انها مورد توجه قرار می گیرد به همین جهت دیگر نمی توانیم زنان را به عنوان عوامل نا مریی فرایند پیشرفت جامعه به حساب اورد واین توانمندی در میزان موفقیت دولتها در زمینه کنترل اسیبها ، بیکاری زنان، بهداشت وسلامت امری غیر قابل انکار است ، پس زنان نیاز به ایجاد زمینه مناسب برای بهبود وضعیت دارند .
هنجارهای گلیشه ای وسنتی برداشته می شود وقوانین بسمت برداشتن جنسیت گرایی ومرد سالاری می شود که متاسفانه در جامعه ایران زن با گلیشه های سنتی وهنجارها وباورهاو عرف باقی ماند واز گذشته نه خود توانسته خارج شود ونه مردان جامعه که خود را مالک وجنس زن را ضعیفه میدانند ،به ازادی وعدالت وبرابری زنان تن دادند .
هر نوع تشکل زنان ومشارکت اجتماعی وسیاسی زنان منجر به محرومیت وهنجارشکنی وتلاش اندک فعالان زنان حکومت ، تغیرات نا چیزی را دنبال داشته ونااگاهی زنان از حقوق زنان و نابرابروتبعیض که منجر به خشونت وازار واذیت واسیب به زنان می شود را به فرد ازار دهنده نسبت می دهیم فارغ از اینکه ازار دهنده در زندان هنجارها وقوانین وسنتهای از قبل مانده گرفتار بوده ورهایی از ان منجر به انگهای اجتماعی ومحرومیت ووخود ازاری وغیره می شود وفعالیت زنان توسط مردان کنترل وزنان از ابتدا یی ترین حقوق خود بی بهره بوده واین اجحاف بزرگ در حق زنان در کل جامعه را مورد ازار قرار می دهد .
در کشورهای پیشرفته برای اگاهی جامعه ودست یابی حقوق زنان با شعار استقلال اقتصادی زنان و دسترسی به قدرت واقتدار سیاسی واجتماعی ومعیار مساوی جنسی برای زن ومرد وپایان کلیشه معیار بندی جنسیتی ، سعی در توجه به این نیمی ازجمعیت جهان وهر کشور دارند تا شرایط لازم را برای پیشرفت زنان وکل جامعه فراهم کنند واین مبارزه همچنان ادامه دارد.
گرچه برای دستیابی به حقوق زنان به افراط وتفریط کشیده شدند اما تلاشها منجر به تغیر فرهنگ وهنجارها وقوانین به سمت بهبود وضعیت وکاهش اسیب واگاهی مردان وزنان شده است، اگاهی کل جامعه وافزایش دانش در شناخت خواستها ونیازهای زنان وایجاد قوانین وزمینه های مناسب وحضور زنان ونقش افرینی انان در تصمیم گیری وتصمیم سازی کلان جامعه وتساوی زنان ومردان نه تشابه ، وبر داشتن کلیشهای فرهنگی وسنتی وباورهای غلط در باره زنان می تواند موجب ازادی وامنیت وپیشرفت همه جانبه گردیده وخشونت وتبعیض از هر نوع چه زن ومرد مذموم وناپسند گردد.
تلاش تشکل های زنان می تواند توجه جامعه را به خواست ونیازهای زنان جلب نموده واز نا کامی وناراضایتی ورفتارهای اسیب زای زنان بکاهد.
رقیه نوروزی مددکار اجتماعی

RelatedPost

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است
کلمات کلیدی این خبر: ,

ارسال نظر


آخرین موضوعات