کد خبر: 6612 | تاریخ انتشار: ۰:۰۱:۴۹ - سه شنبه ۲۴ ارد ۱۳۹۲ | بدون نظر | |

توانمند سازی در مددکاری اجتماعی

مقاله پژوهشی: « توانمند سازی در مددکاری اجتماعی »

توانمند سازی، واژه ای که با مددکاری اجتماعی گره خورده است و به هیچ وجه نمی توان پذیرفت که مددکاران اجتماعی تنها به توانایی فردی خویش بیاندیشند بلکه باید با تمام توان خویش را به باز توانیimages
مراجعین قرار دهند . عبارت بسیار زیبایی دارد جناب گالیله :وآن این است که “ما نمی توانیم به کسی
چیزی یاد دهیم ،مگر اینکه در ذهن او ریشه ای از آن وجود داشته باشد پس باید باور کنیم کـــــــــــه توانایی تمرکز بر توانمندی سازی در سازمانهای حمایت کننده مانند سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران بزرگترین جامعه را در اختیار دارد یقینا” توانمند سازی میتواند بخش عمده ای از مشکلات مراجعـین را توسط خود آنان حل و فصل نمایند ما نباید جامعه هدف را حمایت همراه به وابستگی نماییم بلکه باید در حمایت ها خود مراجعین نقشی داشته باشند بکوشند و تلاشی نمایند تادر مسیر توانمند سازی قرار گیرند.
سنگ بنای مددکاری اجتماعی در دنیا گذاشته نشد مگر با تکیه با توانمند سازی وتمامی صاحب نظران بر این اصل تاکید دارند که مراجع را با توانایی و قابلیت های فردی آشنا نمائید بگذارید او خود فراموش شده خویش را باز یابد بهترین هدیه برای وی در جلسات مشاوره احیای توانایی تضعیف شده است بایـد وی را در مسیر باور فردی قرار داد و زندگی باخته را به صحنه ای پر از انرژی وموفقیت که خود او بتـــــــواند آنراایجاد کند تبدیل نمائیم مراجعین باچشمان بسته به ما رجوع مینمایند اما این مدد کار اجتمـــــــــــــــاعی ومشــاوره است که این چشمان بسته را بازمی نماید و روشنی خاموش شده را برگردانند.
مثل مراجعین ناتوان همانند کودکانی هستند که برای فراگیری در حوزه های تلاش مینمایند اما حمـــــایت والدین هم لازم است این حمایت ها نباید کودکان را وادار به وابستگی و فراموشی تواناییی فردی کنـــد اگردقت کرده باشیم می دانیم در جامعه افرادی هستند که ناباورانه فرزندان را وابسته تربیت مینمایند اما هروقت این جمله که توانایی فرزند را نباید نادیده بگیرند را به فرد گوشزد نمائید نخواهد پذیرفت تا آنجا که اگر از کودک سوال میپرسید به اطراف خود به راست و چپ خویش نگاهی میاندازد که دیگران یعنی والدین بجای وی حرف بزنند و پاسخگو شوند این کودک تواناییهای فردیش نادیده گفته شده است .
ما باید توانمند سازی را باور کنیم در تمامی حوزه ها درمان،آموزشی،ورزشی،تحصیلی،مساعدت های مالی .. همگی باید بر پایه توانمندی استوار باشند امروز متاسفانه چنین نیست وبسیار ضعیف است این حرکت عظیم در کشور که برای سلامت روان جامعه هدف انجام میشود در کلینیک های مشـــــــــــــاوره مددکاری بنیاد شهیداگر بر اصل توانمد سازی استوار شود هزینه ها کاهش خواهد یافت و مراجعـــین از چند بار مراجعه به یکبار و شاید انگشت شمار مراجعه نمایند همگی توانمند سازی را تجربه خواهـــند نموداین یک شعار نیست درمدد کاری اجتماعی باید تمام اهداف مبتنی بر توانمـــــــــــــــند سازی باشد بایـــــــــد جریــــــان خشک شده قابلیت ها و استعداد های فردی را به جریان انداخت.
مراجع باید بداند خود او مشکل را حل نماید اما مشاور و مددکار اجتماعی مسیر حرکت را تسهیل مینماید
داشته های مراجعین پنهان است آنها را بایددر لایه های پنهان وی بیرون کشید واو را وادار بـــــــــــــــــه
فکر کردن و اندشیدن و تمرکز بر باورفردی قرار داد این حمایت های افراطی است که راه نفوذ فرد به درون خویش را می بندد واو را ناتوانتر از قبل از جلسات مشاورو مددکاری خارج می نمایند . تواناییـــــــــــــــــها واستعدادها ی فردی معجزه های است که در طرح درمان ما قدر آن را نمی دانیم می گوئیم این اقدامات را
انجام بده اگر نتوانستید دوباره قبل از مراجعه نمائید .در صورتیکه جناب کارل راجرز می گوید : “بــــــــــه مراجعین بیاموزید قبل از مراجع به ذهن خویش بیاندیشند بعد از درگیری ذهنی به جلسه وارد شونــــــد .”
برانگیختن و به یاد آوردن دو ابزا ر مهم و اساسی در توانمند سازی هستند یعنی مددکاران باید فرد را با
مراجع وادار نمایند که استعداد و قابلیت فردی فراموش شده را به یاد بیاورند و سپس بر انگیخته شوند تا آن توانائی را در مرحله عمل نشان دهند اینجا نکته مهمی وجود دارد که مشکلات جلسات مشــــــاوره
و مددکاری غالبا اینجاست . ما در این مرحله باید بسیار با ظرافت و دقت نوع علاقه های فردی را پیـــدا
نمائیم و از آن زاویه وارد حوزه فکری و ذهنی مراجعین راه پیدا نمائیم و وقتی وارد شدیم آهسته و بــه1
همراه خود مراجع قدم بر داریم تنها راه رفتن باعث جـــــدایی مراجع و مشاور ومددکار خواهد بود . بــه
اعتقاد فرانکل “چون انسان موجودی است همواره در پی معنی در حرکت است” پس ما به یادش میاوریم
که در درون خود او باید جست وجو نماید راه حل مشکلات فقط در حمایت مشاور نیست بلکه او حمایــتش
را با اصل توانمند سازی فردی انجام میدهد وبه مراجع می آموزدچگونه باید در مسیر درست قرار گیرد
مهارت خود شکوفایی قدم بعدی در توانمند سازی است .خود شکوفایی زمانی اتفاق می افتد که مراجع به
توانایی از دست داده خویش کاملا آگاهی یافته هم اکنون تمام تلاش خویش را برای جبران این خلاء بــــه
کار می گیرد و به حل مشکلات توسط خود مباهت نماید این یک قدم بزرگ است که شکوفایی مراجـــــــع
آغاز گردیده است .شکوفایی شاخه ای از یک توانایی از یاد رفته است که اکنون باز گشته و دست دردست

مراجع او را در مسیر سخت درمان حمایت می نماید این حمایت بسیار ارزشمنداست چراکه این مایه آن از

وجود خود مراجع ریشه دارد اینجاست که مرحله بعدی استمرار و تمرین شکل میگیرد و او هر بار دوست

دارد که یک بار دیگر موفقیت خویش را شاهد باشد و جشن بگیرد که کجا بوده و به کجا آمده است . بایـد

بدانیم که اگر مبنای حرکت استعدادفردی مراجعین نباشد تمام هزینه های درمان و حمــــــتایت ومشاوره و

مددکاری به هدر رفته است ،آنها فقط در جلسات مشاوره زنده وپویا و فعال هستند خارج از کلینیـــــــک

همان خود بازنده است .چرا اینگونه باید باشد چون ما مراجعین را توانمند نمیبینیم و گاها” برای مراجـع2

خود تصمیم می گیریم بالاترین ظلم به مراجع ودر نظر نگرفتن خود فراموش شده اوست باید برگردیم و با

توانمندی حتی ناچیز مراج همراه شویم سپس راه تصمیم سازی و تصمیم گیری را برای وی تسهیل نمائیم،

قابلیت های فردی در مراجع همانند دستگیره هایی است که کوهنورد برا ی بالا رفتن از سینه کوه میبایـــد

یا می سازد ما هم اگر مراجعمان اعتماد به نفس خود را از دست داده باشد باید برای او احیاء کنیم سپس به

مشکل فردی وی اقدام نمائیم ،مراجعین در هنگام مراجعه به مشاور یا مددکار اجتماعی فقط به حل مشـــکل

فکر میکنند بدون آنکه اصلا” تصوری در ذهن داشته باشند که خود می توان در درمان نقش آفرین باشند ،

عبارتی که شنیده یا می شنویم که «آب رفته به جوی باز نمیگردد» مثل برخی مشاوران و مددکاران وحتی

سایر درمانگرانیست که بعدا یادشان می آید که خود مراجع هم در طرح درمان میتوانست فعالانه حضـــور

داشته باشد ،شاید نشود دیگر او را به میدان آورد چرا که ما او را وابسته کردیم این در مشاوره اتفـــاق

می افتد اما را حل این است که طرح درمان کاملا” باید تغییر نماید ومسیر جدیدی با همراهی خود مراجــع

تعریف شود .توانمند سازی در خدمات اجتماعی و حمایتی سازمانها یی همانند بنیاد شاید تا کنون کمرنگ

بوده است اما می توان آنرا احیاء نمود . اینجانب به عنوان مددکار اجتماعی افتخار خدمت چندین ساله به

خانواده های معظم شهیدان را دارم در مراکز دیگر و دانشگاهها و مراکز دولتی مشغول فعالــیت وتدریس

می باشیم اما بر حسب وظیفه پیشنهاداتی به عنوان راه حل های توانمند سازی تقدیم می نماییم امـیدوارم

توانسته باشم سهم کوچکی از این حرکت ارزشمند داشته باشم ام قبل از آن بسیار خوشحالم که برنــــامه

ریزان محترم سازمان بنیاد شهید و امور ایثار گران مشاوره همراه با توانمند سازی را باور کرده انــد .

1ـ برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی برای همکاران ماور ومددکاران اجتماعی در سراسر کشور

با همراهی دانشگاه ها و مراکز آموزشی کشور .

2ـ برگزاری یک سمینار علمی در دانشگاه ها شاهد با تمرکز بر توانمند سازی .3

3ـ فرا خوان مقالات و راه اندازی سایت یل وب سایتی تحت عنوان توانمند سازی .

4ـ تعامل بیشتر با سازمانهای فعال همانند سازمان بهزیستی ، اداره زندانها وسازمان ملی جوانــــــــان

وی حرفه ای و…. .

5ـ تاکید به مدیران ارشد سازمان و مدیران کل استانها برای ایجاد بستر لازم کار و فعالیت هم در آموزش

و هم در درمان وهم در حمایت و مساعدت ها به مراجعین .

6ـ ترسیم اهداف توانمند سازی توسط مدیران و متخصصان حوزه مشاوره و مددکاری اجتماعی در سازمــتان

7ـ ارزیابی و نظرات جدی بر کار و فعالیت مراکز مشاوره و کلینیک های سازمان و تمرکز بر توانمـــند سازی

8ـ نظر خواهی از مراجعین سازمان به خصوص جامعه هدف و تطبیق آن با عملکرد ها و گزارش کـــــارهای

مراکز درمانی و حوزه مددکاری .

9ـ چاپ بروشورهای ومجلات و کتابچه هایی علمی به صورت مستمر و پیوسته با تمرکز به توانمــند سازی .

10ـ حذف حمایتهای افراطی و حتی این روش غلط چندین ساله در برنامه ها با جدیت اگرچه زمان برخواهد

بود اما انقلابی به پا خواهد شد که آیندگان بهره آنرا خواهد برد .

11ـ طراحی یک طرح علمی هدفمند با تعیین زمانی مشخص مطابق برنامه های توسعه در حــــــــــوزه های

مختلف برای رسیدن به نقطه نهایی توانمند سازی .

12ـ تغییر ادبیات کاری در مراکز مشاوره و مددکاری وحتی سازمان برای حذف وابستگی و تقویت روحیه

خود باروری در مراجعین .

نویسنده همایون قسمتی

مدرس دانشگاه ـــ کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی و مددکار و مشاور بنیاد شهید

شهرستان سنندج مرکز هاتف ـــمشاور اجتماعی صدا وسیما ی کردستان ـــمدرس کارگاههای آموزشــــــی

سازمانهای دولتی در استان و دانشگاه ها .

«منابع و ماخذ»
1ـ فریاد نا شنیده برای معنی ـنوشته ویکتوریا و فرانکل ، ترجمه دکتر مصطفی تبریزی ، علی علوی نیا ـ
انتشارات فراوان چاپ دوم83.

2ـ انرژی متعالی ـ نوشته کاتلین ریوردن اسپیث ـ ترجمه مجید آصفی .

3ـ تکنولوژی و مهندسی فکرـ نوشته دکتر محمد علی حقیقی .

4ـ زندگی در اینجا و اکنون ـاثرآبراهام لچ مزلوـ ترجمه مهین میلانی .

5ـ مشاوره خانواده ـ نوشته ادی استریت ـ ترجمه دکتر مصطفی تبریزی .

6ـ تربیت روان ـ نوشته دکتر امان الله خلچی موحد .

7ـ مجلات موفقیت ـ مقالات اینترنتی ـ خط زندگی .

8ـ مددکار اجتماعی در سازمان نظامی ـ اثر محمد حسین رضایی عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین (ع).

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است
کلمات کلیدی این خبر:

ارسال نظر


آخرین موضوعات