اولین گفت وگو با پدر #آتنا اصلانی / صبح روز حادثه پدر آتنا با قاتل چه برخوردی داشت؟

اولین گفت وگو با پدر #آتنا اصلانی / صبح روز حادثه پدر آتنا با قاتل چه برخوردی داشت؟
مهدی اصلانی، پدر آتنا برای نخستین بار از ماجرای گم شدن و قتل فرزندش برداشت. 🔹چند فرزند دارید؟ دو فرزند، آتنا و آسنا 🔹در روزی که آتنا گم شد دقیقا چه اتفاقی افتاد؟ آتنا از صبح که سرکار رفته بودم همراه من آمد، در جای همیشگی خود در خیابان پزشکان بساط کرده... 

آخرین موضوعات