ضرورت مطالبه گری اجتماعی در حوزه های مختلف مددکاری اجتماعی و سمنها

ضرورت مطالبه گری اجتماعی در حوزه های مختلف مددکاری اجتماعی و سمنها
واژگان کلیدی: مطالبه گری اجتماعی، جامعه، شهروندان، سازمانهای مردم نهاد، حقوق شهروندی مقدمه «مطالبه‌گری اجتماعی» بنا به دلایل مختلف مورد غفلت واقع شده است. منظور از مطالبه‌گری اجتماعی حساس و پیگیری ‌بودن مردم نسبت به حقوق اجتماعی ‌شان است که در... 

آخرین تعریف جهانی مددکاری اجتماعی (با متن فارسی و انگلیسی)

آخرین تعریف جهانی مددکاری اجتماعی (با متن فارسی و انگلیسی)
تعریف زیر در نشست عمومی IFSW (فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی) و مجمع عمومی IASSW (انجمن بین المللی مدارس مددکاری اجتماعی) در ژوئیه سال 2014 به تصویب رسید: تعریف جهانی حرفه مددکاری اجتماعی: “مددکاری اجتماعی یک حرفه کاربردی و رشته تحصیلی دانشگاهی است که... 

آخرین موضوعات