مطالبه گری به مثابه مسئولیت اجتماعی

مطالبه گری به مثابه مسئولیت اجتماعی
وقتی حرف از مطالبه گری است؛ بی گمان مددکاران اجتماعی در صف اول قرار دارند. ذات مددکاری اجتماعی مطالبه گری است و دلیل آن که مددکاری اجتماعی از اولین روزهای پیدایشش بر سه اصل استوار بوده است. آزادی، عدالت و دموکراسی. در طول تاریخ کدام انسان را می شناسید... 

آخرین موضوعات