روز جهانی مددکاری اجتماعی و آزاد سازی صداهای سرکوب شده

روز جهانی مددکاری اجتماعی و آزاد سازی صداهای سرکوب شده
از سری مقالات کارزار رسانه ای یکی از عوامل مؤثر بر فرایند توسعه و رفاه جامعه میتواند تنوع و تعداد سیستم های ارایه دهنده خدمات اجتماعی و نرخ بهره مندی مردم و شهروندان از سرویس های ویژه اجتماعی با نام کلینیک های مددکاری اجتماعی باشد. این سیستم ها که در... 

آخرین موضوعات