فقر؛ زمینه‌ساز آزار جنسی کودکان کار

فقر؛ زمینه‌ساز آزار جنسی کودکان کار
نماینده سازمان‌های مردم نهاد در اتاق فکر شورای ساماندهی کودکان کار و خیابان درخصوص خطراتی که کودکان کار را تهدید می کند، می گوید: کودکان کار مجبور می‌شوند از بدن خود به عنوان کالایی استفاده کنند تا هم شغل خود را حفظ کنند و هم درآمد بیشتری داشته‌باشند. به... 

آخرین موضوعات