آشنایی با رشته تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات اجتماعی

آشنایی با رشته تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات اجتماعی
مدیریت خدمات اجتماعی یادآور یکی از روش های غیر مستقیم و سنتی مددکاری اجتماعی  می باشد، که در آن مددکار اجتماعی در نقش مدیریتی به مدیریت تمام و یا بخشی از خدمات اجتماعی و رفاهی سازمان ها، موسسه های رفاهی و یا حمایتی اهتمام می ورزد. مدیریت خدمات اجتماعی... 

آخرین موضوعات