بیشترین آمار اشتغال مددکاران اجتماعی آمریکایی در مدارس است

بیشترین آمار اشتغال مددکاران اجتماعی آمریکایی در  مدارس است
مددکاری اجتماعی در مدرسه در حالی هنوز راه اندازی نشده که آسیب های اجتماعی مدارس به صورت عریان به مرحله ای جدی رسیده است. آنچنان که مسئولین آموزش وپرورش خود عنوان می کنند دانش آموزان به اندازه کافی در برابر آسیب های اجتماعی حتی درون مدرسه ها ایمن نیستند... 

آخرین موضوعات