تله های ذهنی خود را بشناسید-ملک دار

تله های ذهنی خود را بشناسید-ملک دار
آسیه ملک دار( روان شناس بالینی و مدرس مرکز مشاوره دانشگاه تهران) وقتی رشد را این گونه تعریف می کنیم که رشد یعنی فرایند مداومی که از لحظه انعقاد نطفه تا پایان مرگ همراه ماست. پس می توانیم بگوییم که رشد انسان هیچ گاه متوقف نمیشود و انسان ها همیشه در حال... 

آخرین موضوعات