آشنایی با انجمن مددکاران اجتماعی استان گیلان

آشنایی با انجمن مددکاران اجتماعی استان گیلان
جهت آشنایی با انجمن مددکاران اجتماعی استان گیلان، از حیث نحوه شکل گیری آن و همچنین موارد دیگری همچون فعالیتها و طرحها و برنامه های این انجمن تخصصی، نحوه عضو پذیری آن و…، مصاحبه ای با مدیریت محترم انجمن مددکاری اجتماعی ایران- شعبه گیلان ترتیب داده... 

آخرین موضوعات