آشنایی با مددکاری اجتماعی نظامی

آشنایی با مددکاری اجتماعی نظامی
مددکاری اجتماعی نظامی حرفه ای است که حداقل برای جامعه نظامی ما مفهومی نا آشنا و نامانوس بوده می باشد. و شاید علت ان عدم توجه به مسائل و مشکلات اجتماعی و روانی نظامیان بخصوص سربازان وظیفه می باشد. در بیشتر کشورهای توسعه یافته کلیه سربازخانه ها و پادگانهای... 

آخرین موضوعات