کارزار رسانه ای نمایشی بزرگ از اتحاد و همدلی مددکاران اجتماعی

کارزار رسانه ای نمایشی بزرگ از اتحاد و همدلی مددکاران اجتماعی
وب سایت تخصصی مددکاران اجتماعی – یکی از مقولاتی که جامعه مددکاران اجتماعی ، همواره با آن دست به گریبان بوده است عدم اتحاد و همدلی برخی از علما و اصحاب مددکاری اجتماعی در موضوعات و مسائل مختلف این حرفه است و قطعا تبعات منفی این واگرایی را می توان در... 

آخرین موضوعات