بازگشت حافظه در بیماران آلزایمری

بازگشت حافظه در بیماران آلزایمری
دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا در لس‌آنجلس از معکوس شدن روند فقدان حافظه در بیماران آلزایمری برای نخستین بار خبر دادند. به گزارش ایسنا، پژوهش کوچکی بر روی 10 بیمار نشان داد که حافظه 9 نفر از آنها پس از سه تا شش ماه درمان، ارتقا پیدا کرد. این یافته‌ها برای... 

آخرین موضوعات