آمارهای رسمی از دختران فراری،”زنان “خیابانی و …

آمارهای رسمی از دختران فراری،”زنان “خیابانی و …
طبق اظهارات افراد مراجعه‌کننده به مراکز کاهش طلاق سازمان بهزیستی بالاترین علت طلاق با ١۴درصد مربوط به اعتیاد است. پس از آن دخالت اطرافیان و عدم‌حمایت‌های روانی و عاطفی با نرخ ١١/٣درصد، عدم‌مسوولیت‌پذیری شوهر با ١٠درصد و پایین‌بودن آستانه تحمل و... 

آخرین موضوعات