آنتروپی اجتماعی و اولویت‌های دولت آینده

آنتروپی اجتماعی و اولویت‌های دولت آینده
آنتروپی یک مفهوم شیمیایی است که به بی نظمی و افزایش تفاوت‌های نامنظم در یک سیستم اشاره دارد، وقوع آنتروپی، سیستم را با کاهش انرژی و افزایش تنش‌های مولکولی مواجه می‌کند. این پدیده که در اصل همان بی نظمی است باعث نابودی و انحطاط سیستم می‌شود. اما این... 

آخرین موضوعات