مددکاری اجتماعی، آچار فرانسه جامعه شناسی؟!

مددکاری اجتماعی، آچار فرانسه جامعه شناسی؟!
در بین رشته های علوم انسانی بیکاری آمار زیادی دارد و در بین شاخه های آن، آمار بیکاری فارغ التحصیلان علوم اجتماعی و جامعه شناسی از همه بیشتر است؟! علت چیست؟! آیا جامعه ما نیاز به تحلیلگران و پژوهشگران جامعه شناختی ندارد و خود را از این امر مستثنی میداند؟!... 

آخرین موضوعات