نگاهی کوتاه بر مطالبه گری و روشهای آن در مددکاری اجتماعی

نگاهی کوتاه بر مطالبه گری و روشهای آن در مددکاری اجتماعی
مددکاران اجتماعی با توانایی علمی نسبت به شناخت مشکل، شناسایی عوامل موثر بر ایجاد مشکل با تأکید بر سه سطح عوامل موثر فردی، خانوادگی و اجتماعی و نیز پیامدهای بروز مشکل بر فرد، خانواده و جامعه، متخصصین بسیار موثر و تأثیرگذاری در پیگیری و شناسایی مطالبات... 

آخرین موضوعات