روز جهانی مددکاری اجتماعی ؛ جوامع با حرمت ، آینده پایدار

روز جهانی مددکاری اجتماعی ؛ جوامع با حرمت ، آینده پایدار
زندگی مشروط است! قانون فیزیک در روابط اجتماعی هم حاکم می باشد : عمل و عکس العمل. همانی که آنرا در قالب نظریه اثر پروانه ای آورده اند. اثر بال پروانه ای در تگزاس می تواند طوفانی را در نیویورک موجب شود!! فقدان مهارتهای فرزند پروری والدین یکی از سنگهای زیر... 

آخرین موضوعات