انتشار دو اثر جدید از آقای دکتر محمدرضا ایروانی

انتشار دو اثر جدید از آقای دکتر محمدرضا ایروانی
در ادامه تالیف ،ترجمه و تدوین آثار دکتر محمدرضا ایروانی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد خمینی شهر اصفهان و همکارانشان دو اثر جدید و ارزشمند دیگر منتشر شد. – مددکاری اجتماعی،حمایت از زنان در مقابل خشونتهای خانگی – اصول و مبانی spss این موفقیت را به جامعه... 

آخرین موضوعات