احترام به عقاید و ارزشمند شمردن تفاوتها- علمایی

احترام به عقاید و ارزشمند شمردن تفاوتها- علمایی
از سری مقالات کارزار رسانه ای دنیای امروز، عصر تقارب تفاوتهاست. عواملی مانند فراگیرشدن رسانه ها، رشد سریع ارتباطات و مهاجرت باعث شده اند انسان هایی با پس زمینه های فرهنگی، نژادی، مذهبی و اعتقادی گوناگون در کنار یکدیگر قرار بگیرند. بسته به نحوه برخورد... 

آخرین موضوعات