احترام گذاشتن و قبول مقام انسانی: در مددکاری اجتماعی

احترام گذاشتن و قبول مقام انسانی: در مددکاری اجتماعی
از سری مقالات کارزار رسانه ای بر اساس این اصل انسانها در هر زمان و هر مکان، سواد و رنگ، نژاد، ملیت و حتی کیش و آئین و مرام و طرز تفکر اجتماعی و سیاسی به صرف انسان بودن مورد قبول و احترام و پذیرش واقع می شوند و مددکاران اجتماعی عاری از نظرگاههای طبقاتی،... 

آخرین موضوعات