بررسی عوامل اجتماعی و روانی احساس امنیت زنان در شرق تهران

بررسی عوامل اجتماعی و روانی احساس امنیت زنان در شرق تهران
چکیده: زمینه و هدف: احساس امنیت از جمله اساسی ترین نیازهای بشری است و تامین آن نخستین ودر عین حال عمده ترین وظیفه دولت هاست. احساس امنیت را می توان یکی از پدیده های روانی اجتماعی مطرح نمود که دارای ویژگی ها و مولفه های مختلفی می باشد ، احساسی که ناشی از... 

آخرین موضوعات