دو انتصاب جدید در انجمن مددکاران اجتماعی ایران

دو انتصاب جدید در انجمن مددکاران اجتماعی ایران
طی حکمی از طرف  آقای سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران،آقای احمد جهان تیغی به عنوان رئیس شعبه استانی انجمن مددکاران اجتماعی ایران در سیستان و بلوچستان منصوب شد همچنین در حکم دیگری ، خانم دکتر رقیه بهاری به عنوان رئیس کارگروه تخصصی... 

آخرین موضوعات