خانواده؛ قربانگاه فرزندان

خانواده؛ قربانگاه فرزندان
فروردین ۹۵ با اتفاق ناگواری مواجه شدیم. این اتفاق تنها ماجرای موجود نیست بلکه یکی از وقایعی است که صدای آن به صورت علنی و رسانه ای در جامعه پیچید. متأسفانه عوامل اصلی این اتفاق کودکانی هستند که قربانی شرایط نامناسب و نا آگاهی خانواده هایشان شده‌اند.... 

آخرین موضوعات