نیازمند بازتعریف بین مسئولیت‌ها و اختیارات سازمان بهزیستی هستیم

نیازمند بازتعریف بین مسئولیت‌ها و اختیارات سازمان بهزیستی هستیم
  سازمان بهزیستی به موجب لایحه قانونی مورخ ٢۴/۴/١٣۵٩ تشکیل شد تا به منظور تحقق مفاد اصول سوم، بیست‌ویکم و بیست‌ونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فعالیت کند. در یک مفهوم کلی وظیفه اصلی این سازمان اتخاذ تدابیر و ارایه خدمات و حمایت‌های غیربیمه‌ای... 

آخرین موضوعات