اخلاص در حرفه مددکاری اجتماعی

اخلاص در حرفه مددکاری اجتماعی
عشق به انسانها ، ایمان و اخلاص شغلی و دستگیری از نیازمندان وقتی با علم و تجربه تلفیق می شود حرفه ای را ایجاد می کند که هدف آن گسترش عدالت اجتماعی و توانمندی با رویکرد حرفه ای است در طول چند سال گذشته تعداد افرادی که وارد دایره مددکاری اجتماعی شده اند به... 

آخرین موضوعات