اخلاق حرفه ای در مددکاری اجتماعی

اخلاق حرفه ای در مددکاری اجتماعی
گفته شده است که مشاغل تخصصی و حرفه ای هر کدام مختصات و طبیعت خاصی دارند که با شناخت آنها می توان تفاوت ها و وجوه مشترک و تمایز هر کدام را از دیگری تشخیص داد . به عنوان مثال فردی که کار معلمی و آموزش را انتخاب می کند لازم است بیشتر از یک مهندس مدرن ،شکیبایی... 

آخرین موضوعات