اخلاق درحرفه مددکاری اجتماعی(1)

اخلاق درحرفه مددکاری اجتماعی(1)
مددکاری اجتماعی به عنوان یک حرفه کاملا تخصصی امروزه با گروههای انسانی زیادی در ارتباط بوده وبه ارائه خدمات تخصصی می پردازد .مددکاران اجتماعی با توجه با ماهیت حرفه ای که دارند به جرات می توان گفت شاید بیشترین ارتباط را با گروههای انسانی ،مشکلات ،رازها... 

آخرین موضوعات