منفور کردن مصرف مواد مخدر در اذهان عموم؛ با آموزش‌های نوین

منفور کردن مصرف مواد مخدر در اذهان عموم؛ با آموزش‌های نوین
استاد دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی در رابطه با رویکرد اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر گفت : منفور کردن مصرف مواد مخدر صنعتی و شیمیایی در ذهن آحاد جامعه، تنها با آموزش های علمی و نوین شکل خواهد گرفت. به نقل از ستاد مبارزه با مواد مخدر،محبوبه... 

آخرین موضوعات