توسعه اطلاع رسانی و ارتباطات اجتماعی در عرصه مددکاری اجتماعی ایران

توسعه اطلاع رسانی و ارتباطات اجتماعی در عرصه مددکاری اجتماعی ایران
روز به روز درگسترش ارتباطات درون گروهی و دستیابی به انسجام بیشتر و بهینه سازی عملکرد، این قشر از قدرت و نفوذ بیشتر و بهتری برخوردار میگردد. بستری مبتنی بر انتشار آگاهی و اطلاعات و اخبار که اعضای برنامه های متفاوت را بهرحال جذب خواهد کرد و هم به این واسطه... 

آخرین موضوعات