روز جهانی مددکاری اجتماعی و ارزشمند شمردن تفاوتها و احترام به عقاید

روز جهانی مددکاری اجتماعی و ارزشمند شمردن تفاوتها و احترام به عقاید
کارزار رسانه ای شماره (2) در برهه ای از زمان زندگی می کنیم که علیرغم تفاوتهای نژادی ، فرهنگی ، دینی ، زبانی و جنسیتی انسانها در حال جمع شدن پیرامون ارزشهای یکسان می باشند . ارزشهایی که مرز نمی شناسد و انسان به صرف انسان بودن به آن معتقد می گردد و احترام می... 

آخرین موضوعات