تمدید ارسال مقاله به کنگره بین المللی اعتیاد

تمدید ارسال مقاله به کنگره بین المللی اعتیاد
مهلت ارسال مقاله به کنگره بین المللی اعتیاد در ارومیه تا سی و یکم تیـر تمدید شد. دبیر علمی این کنگره دانشجویی در نشست خبری در ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی استان گفت: 520 مقاله داخلی و خارجی به این کنگره رسید که این تعداد مقالات در 5 محور quotation mark سطوح مختلف... 

آخرین موضوعات