هر روز چند کودک در دنیا مجبور به ازدواج می‌شوند؟

هر روز چند کودک در دنیا مجبور به ازدواج می‌شوند؟
نکته قابل تأمل در این رابطه، مواضع متناقض نهادهای بین‌المللی به مقوله ازدواج زودهنگام و ازدواج کودک است که از یک سو با توجه به تعریف بین‌المللی از کودک، خواستار ممنوعیت ازدواج برای هر فرد انسانی زیر 18 سال هستند و از سوی دیگر، تلاش می‌شود تا از روابط... 

آخرین موضوعات