بازگشت استادان بازنشسته به دانشگاه‌ها

بازگشت استادان بازنشسته به دانشگاه‌ها
این‌که در دانشگاه‌های معمولی، تفکیک جنسیتی کنیم، این را من امری غیر‌عادی می‌دانم، چرا که هم هزینه‌های فرهنگی دارد و هم هزینه‌های اقتصادی اما با این وجود با این‌که این امر در چند دانشگاه اجرا شده، این مسأله قابل بررسی است سرپرست وزارت علوم، تحقیقات... 

آخرین موضوعات