دولت کار را به سازمان‌های مردم‌نهاد بسپارد

دولت کار را به سازمان‌های مردم‌نهاد بسپارد
یک متخصص حوزه بهزیستی معتقد است که نکته مغفول مانده از دید افرادی که تا کنون سرکار آمده‌اند این است که خود به جای مردم نشسته و می‌گویند این کار به صلاح شماست. آنها هنوز به این باور نرسیده‌اند که باید از خود مردم درباره آنچه که می‌خواهند نظر خواست نه... 

آخرین موضوعات