افتتاح انجمن مددکاران اجتماعی ایران در استان گلستان

افتتاح انجمن مددکاران اجتماعی ایران در استان گلستان
بیست وسومین انجمن مددکاری اجتماعی کشور شعبه استان گلستان ،پنجشنبه ۱۱مهرماه باحضورسیدحسن موسوی چلک-مدیرکل دفترامورآسیب های اجتماعی وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی کشورورئیس انجمن مددکاری ایران ،خانم رحمانی –مدیرکل بهزیستی وپاشا-مدیرکل امورورزش وجوانان... 

آخرین موضوعات