جزئیات استخدام دولتی در سال ۹1

جزئیات استخدام دولتی در سال ۹1
اخیرا مجوزی به استان‌ها داده شده است که ظرفیت در مورد هر استان متفاوت است و این مجوز استخدام بر مبنای ماده ۵۱ قانون برنامه پنجم و نیز ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است. به گزارش فارس، معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت رئیس‌جمهور جزئیات استخدام... 

آخرین موضوعات