استخدام مددکار اجتماعی در سازمان بهزیستی

استخدام مددکار اجتماعی در سازمان بهزیستی
ثبت نام برای آزمونهای استخدامی در سازمانها و دستگاههای مختلف دولتی که از اوایل تیر ماه شروع شده است ادامه دارد.همچنین در بیشتر استانها سازمان بهزیستی  از حائزین شرایط به صورت پیمانی نسبت به ثبت نام و آزمون استخدامی مددکاراجتماعی اقدام نموده است که... 

آخرین موضوعات