پدر قزوینی دختر جوانش را با اسید سوزاند!

پدر قزوینی دختر جوانش را با اسید سوزاند!
دختری که توسط پدرش و با همکاری برادرش با اسید در خرداد ماه امسال سوزانده شده در بیمارستان سوانح و سوختگی بستری شد. خرداد ماه امسال در شهر قزوین در ساعت 14 دختر جوانی به نام تهمینه یوسفی مورد اسید پاشی توسط پدرش قرار گرفت. به دنبال این اتفاق تهمینه توسط... 

آخرین موضوعات