معرفی مددکاران اجتماعی برای اشتغال به دستگاه ها

معرفی مددکاران اجتماعی برای اشتغال به دستگاه ها
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، از معرفی مددکاران برای اشتغال به دستگاه ها خبر داد و گفت: انتقاد پذیری فرصتی برای رشد جامعه مددکاری و ارتقاء ارائه خدمات است. سید حسن موسوی چلک در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه فراخوان نقد انجمن مددکاری اجتماعی... 

آخرین موضوعات