کامیابی‌ها و ناکامی‌های زنان در سالی که گذشت

کامیابی‌ها و ناکامی‌های زنان در سالی که گذشت
این روز ابتدا به عنوان یک رویداد سیاسی سوسیالیستی در بین احزاب سوسیال آمریکا، آلمان و اروپای شرقی آغاز شد اما بعدها در فرهنگ بسیاری از کشورها آمیخته شد. با این حال در مناطقی دیگر، اصل سیاسی و زمینه حقوق بشری که توسط سازمان ملل متحد تعیین شده، با قدرت... 

آخرین موضوعات