بیکاری مددکاران اجتماعی به معنی اشباع فارغ التحصیلان این رشته نیست

بیکاری مددکاران اجتماعی به معنی اشباع فارغ التحصیلان این رشته نیست
امروزه شاهد موج جدیدی از بیکاران تحصیل کرده رشته مددکاری اجتماعی هستیم که از بیکاری یا اشتغال ناپایدار خویش به عناوین مختلف گلایه مند بوده و خواستار رسیدگی مسئولین هستند.خدمت این دسته از عزیزان عرض نمایم که بیکاری مقطعی آنها یا اشتغال ناپایدارشان به... 

آخرین موضوعات