جمع آوری اجباری کارتن خواب ها مقطعی است

جمع آوری اجباری کارتن خواب ها مقطعی است
بهاره چیت ساز- کارشناس آسیب های اجتماعی در روزنامه قانون نوشت: قریب به چهارسال پیش بود‌ که وزیر کار د‌ولت قبلی اعلام کرد‌ ایران تنها کشوری است که هیچ کارتن‌خوابی ند‌ارد‌.پس از جنجال بسیار بعد‌ از انتشار این خبر، کاریکاتورهایی با این مضمون نیز د‌ر... 

آخرین موضوعات