انتخاب دکتر محمدرضا ایروانی به عنوان پژوهشگر برتر گروه مددکاری اجتماعی در استان اصفهان

انتخاب دکتر محمدرضا ایروانی به عنوان پژوهشگر برتر گروه مددکاری اجتماعی در استان اصفهان
ستاد بزرگداشت هفته پژوهش استانداری اصفهان ، دو نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر را بعنوان پژوهشگر برگزیده استان اصفهان در سال 91 انتخاب و معرفی نمود . جناب آقای دکتر ایروانی از اعضای هیئت علمی دانشکده علوم انسانی گروه مددکاری... 

آخرین موضوعات