اصول وارزش های اساسی مددکاری وکاربرد آنها

اصول وارزش های اساسی مددکاری وکاربرد آنها
ارزش ها درفرهنگ برپایۀ ایدئولوژی و ارزش استواراست.ارزش ها راهنمای موثری برای اقدام مددکاردرفعالیت و عمل روزانه وی است. ارزش ها مجموعه ای است از باورهای ما درمورد مردم، منظور از ایدئولوژی، نظام ارزشی است. نظام عقیدتی هر گروه رابطه ای نزدیک با منابع فردی... 

آخرین موضوعات