آسیب شناسی حرفه مددکاری اجتماعی در ایران (قسمت اول)

آسیب شناسی حرفه مددکاری اجتماعی در ایران (قسمت اول)
پای صحبت های یک  مددکار اجتماعی درمقدمه لازم است به ویژگی های مسئله اجتماعی توجه نماییم تا مشخص گرددبسیاری از محققین در همون گام اول که مسئله یابی است به بیراهه رفته وموجبات اتلاف انرژی وسرمایه را فراهم می آورند؛ ویژگی های مسئله اجتماعی: 1-شرایط رنج... 

آخرین موضوعات