چگونگی غلبه بر اعتیاد به مصرف

چگونگی غلبه بر اعتیاد به مصرف
بشر هیچ گاه بهتر از این نزیسته است. در دورانی زندگی می کنیم که امکان دارا بودن زندگی خوب و رفاه بیشتر از هر زمانی برایمان فراهم تر است.تنوعی که امروز جوامع انسانی تجربه می کنند، رفاهی که امروز امکان چشیدنش را دارند و فضای های موازی و بدیعی که امروز به مدد... 

آخرین موضوعات