پیام تبریک به اعضاء محترم هئیت مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران

پیام تبریک به اعضاء محترم هئیت مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران
  عشق ورزیدن به خلق، زیباترین ترنم گفتگو با خالق است بویژه اگر توفیق خدمت به عزیزانی نصیبمان گردد که تمام دنیایشان را می تواندر پر رنگین پروانه ای خلاصه کرد انتخاب شایسته و بجای آن بزرگواران را بعنوان اعضاء  هئیت مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران... 

آخرین موضوعات