نشست تخصصی “توانبخشی اجتماعی برای افراد معلول برگزار می شود.

نشست تخصصی “توانبخشی اجتماعی برای افراد معلول برگزار می شود.
گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی با همکاری انجمن مددکاران اجتماعی ایران و سازمان بهزیستی استان تهران، دومین نشست توانبخشی اجتماعی را با موضوع افراد دارای معلولیت در تاریخ ۲۰ آذرماه ۹۵ از ساعت ۱۳ لغایت ۱۶ در محل سالن ریاست دانشگاه علوم بهزیستی... 

سلامت اجتماعی عصای نامرئی افراد معلول

سلامت اجتماعی عصای نامرئی افراد معلول
سلامت، یک بار حدود 70 سال پیش تعریف شد و در باره آن گفتند که سلامت هم نبود بیماری است و هم گرایش به رسیدن به انتهای خوشحالی. این تعریف آرام آرام شاخ و برگ یافت و در نظر محققین و مصنفین، خوش آمد. این خوشامد تا به آنجا انجامید که برای سلامت ابعاد متعدد در نظر... 

آخرین موضوعات